JAAROVERZICHT 2022

Apeldoorn

Meerjarig beleid afval en grondstoffen

In de zomer van 2017 stelde de gemeenteraad van Apeldoorn het beleidsplan ‘Recycleservice 2025’ vast. Centraal in het plan staan verdere reductie van restafval en verhoging van het volume grondstoffen. De uitrol in de jaren erna was een intensief, gefaseerd traject. De PMD-container werd ingevoerd en het zelf wegbrengen van restafval naar een ‘buurtbak’ geïntroduceerd. Er kwamen containers voor luiers en een ophaalservice voor mensen met medische beperkingen.

Resultaten afval en grondstoffen 2022

Apeldoorn liet sinds de invoering van het grondstoffenplan in 2018 een stijging zien in het afvalscheidingspercentage. In 2018 bedroeg dat 68%, in 2019 74%, in 2020 en 2021 was dit 80%. In 2022 zakte dit percentage met drie procent terug tot 77%. De hoeveelheid restafval per inwoner steeg licht van 87 naar 91,4 kg.

Een trendbreuk met de jaren ervoor. We zien dit in alle gemeenten in het werkgebied van Circulus. De verklaring is een dalende kwaliteit van de aangeboden grondstoffen, gecombineerd met strengere eisen van verwerkers, waardoor afkeur toeneemt. Met het huidige scheidingspercentage van 77% scoort Apeldoorn overigens nog wel boven het landelijk beoogde afvalscheidingspercentage van 75%.

Kwaliteit is dus een belangrijk punt van aandacht. Eerder is (in 2021) door Eureco onderzocht wat de vervuiling van PMD en GFT in kg’s bedroeg. Ook is het restafval onderzocht op waardevolle stromen. Deze inzichten helpen bij het treffen van maatregelen. Zo zijn in 2022 keurmeesters aangesteld om het PMD bij de overslag te keuren en van zichtbare vervuiling te ontdoen. Verder kreeg communicatie volop aandacht (zie highlights).

Opening tentoonstelling door wethouder Danny Huizer in Apeldoorn: Circulair doe je zo.

​Highlights

Meer impact sociaal domein

Circulus ondertekende met Lucrato, Foenix, Accres en de gemeente Apeldoorn een intentieverklaring. Door kennisuitwisseling willen de partijen komende jaren meer impact maken in het sociaal domein en inclusie bevorderen.

Maatregelen tegen bijplaatsingen

Het achtergelaten afval bij buurtcontainers, ook met een mooi woord bijplaatsingen genoemd, blijft een uitdaging. In 2021 was hier al veel aandacht voor nadat de problemen in kaart waren gebracht. Per plek werden passende maatregelen genomen: van containertuintjes tot voorlichting in meer talen aan nieuwkomers uit andere landen. In 2022 is onder meer ingezet op adoptiecontainers en samenwerking met Zero Waste Apeldoorn. Ook is gestart met het maken van instructiefilmpjes in zes talen.

Educatie: aantal deelnemende scholen groeit

In 2022 is het programma CleanWise in Apeldoorn verder uitgerold op basisscholen. Daarmee groeide het aantal deelnemende scholen in ons werkgebied van 138 naar 172. Afvalscheiding en educatie gaan daarbij hand in hand: elke deelnemende school ontvangt containers voor afvalscheiding. Die worden in de normale inzamelroute van onze chauffeurs geleegd.

Preventie: minder voedselverspilling

Apeldoorn richt zich meer en meer op preventie. Zo voerde Circulus in opdracht van en in samenwerking met de gemeente in september een aantal acties uit op markten in de week Samen tegen Voedselverspilling. Het winkelend publiek kreeg een tasje mee met voorlichtingsmateriaal om minder voedsel te verspillen, plus een ‘eetmaatje’ waarmee rijst en pasta per persoon kunnen worden afgewogen. Circulus werkt hierin samen met de Stichting Samen tegen Voedselverspilling, en is ook partner. 

Aandacht voor kwaliteit afval

In opdracht van de gemeente Apeldoorn ontwikkelde Circulus een campagne Scoor mee met PMD, met als doel de basiskennis over PMD te vergroten en zo het afvalscheidingsgedrag te verbeteren. De campagne is in de eerste helft van 2022 in Apeldoorn ingezet. In die periode is door de gemeente ook een onderzoek uitgevoerd onder het bewonerspanel. Daarbij zijn verschillende uitingen ter beoordeling voorgelegd aan het panel. Deze werden ‘aantrekkelijk’ gevonden en positief gewaardeerd.

Aanvullend daarop is in het najaar een kortdurende campagne gevoerd met als thema PMD. Hetzelfde campagneconcept werd toegepast op GFT en textiel, waarvan de kwaliteit eveneens onder druk staat. Verder zijn keurmeesters opgeleid om bij de overslag op het Recycleplein het ingezamelde PMD te keuren en van zichtbare vervuiling te ontdoen.

Banner in het kader van de campagne Scoor mee met PMD.

Klanttevredenheid

Circulus voert doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit. Daar kwam uit dat de inwoners van Apeldoorn tevreden zijn over de dienstverlening van Circulus. Zij gaven Circulus een 7,5. Inwoners zijn tevreden over de aanbiedmogelijkheden en het legen van de eigen containers, maar wel kritisch over het schoonhouden van de buurtcontainers. Ook bijplaatsingen zorgen voor ergernis, net als volle containers.

De tevredenheid over het recycleplein is hoog. Hieronder is te zien hoe vaak onze recyclepleinen worden bezocht. Inwoners in het werkgebied van Circulus kunnen van alle pleinen gebruik maken. Van de 133.777 bezoeken aan het Recycleplein in Apeldoorn is 130.160 uit Apeldoorn zelf afkomstig. In totaal 780 bezoeken werden afgelegd door inwoners uit Brummen. Het aantal bezoeken uit overige gemeenten is verwaarloosbaar. Het recycleplein in Apeldoorn heeft dus een lokale functie.

Tot slot iets over de tevredenheid over communicatie. We onderzoeken de wijze waarop mensen geïnformeerd willen worden. De website circulus.nl blijft het voorkeurskanaal. Tegelijkertijd groeit het aantal gebruikers van de app. Inmiddels heeft twee derde van de huishoudens de app geïnstalleerd.