JAAROVERZICHT 2022

RISICOBELEID

Met risicobeleid anticipeert Circulus op risico’s die de continuïteit in gevaar kunnen brengen. Dit is onderdeel van de strategie en de operatie van het bedrijf.

Risico’s zijn strategische, operationele en financiële bedreigingen voor Circulus waarvoor geen voorziening in de jaarrekening is opgenomen of afwaardering heeft plaatsgevonden. Beheersing van risico’s is een onderdeel van zowel de strategie als de operatie van de onderneming.

Het doel van het risicobeheer is de continuïteit van de onderneming te borgen. Het beheer richt zich op

 

Circulus streeft daarbij naar een zo laag mogelijk risicoprofiel. Bij bedrijfsbeslissingen worden de belangen van belanghebbenden en de risico’s voor de middel- en lange termijn meegewogen.

Leerlingen van het Zone College kijken met bewondering toe hoe een inzamelwagen restafval leegt op de overslag in Apeldoorn.

Strategische risico's

Circulus onderkent vijf typen strategische risico’s die hieronder zijn weergegeven.

Voldoende draagvlak voor strategie

Als bedrijf met publieke aandeelhouders en vanuit onze maatschappelijke taak, zorgt Circulus voor een structurele stakeholdersdialoog met al haar belanghebbenden om het draagvlak onder de strategie te borgen. Er is sprake van een breed gedragen strategie, die in 2021 is vastgesteld en loopt tot en met 2024.

Zorg voor reputatie

Een ander risico vormt de reputatie van het bedrijf en de werkgebieden grondstoffen, buitenruimte en sociaal waar Circulus actief in is. Risico’s op dit vlak worden beheerst door transparante en proactieve communicatie met inwoners en reactief door continu vragen en klachten van inwoners en opdrachtgevers alert en adequaat te beantwoorden. Deze vragen- en klachtenstroom wordt voortdurend gemonitord met een doorlopend Klanttevredenheidsonderzoek.

Operationele risico’s

De terreinen van Circulus zijn grotendeels in de open lucht en ruim opgezet. Naast een brandrisico gelden er veiligheidsrisico's omdat burgers en groot materieel met elkaar in contact kunnen komen. De brandrisico's zijn in 2022 opnieuw verzekerd en er loopt een uitgebreid programma om de risico's beter in kaart te brengen en stapsgewijs te verkleinen, waarmee de verzekerbaarheid moet verbeteren. Er wordt ook hard gewerkt aan veiligheidsbewustzijn als onderdeel van de organisatiecultuur.

Medewerkers hebben een keurmeesterscursus gevolgd om het PMD bij overslag te beoordelen op kwaliteit.

Personele risico’s

Personele risico’s komen ook voort uit de werkzaamheden buiten, waar de kans op incidenten relatief hoog is. Dat geldt voor alle medewerkers maar met name voor Buitenruimte, Grondstoffen als Sociaal. Veiligheidsprocessen zijn gericht op het voorkomen hiervan, waaronder opleidingen, voorschriften, werkkleding en een VCA- veiligheidssysteem.

Sinds enige tijd is het ziekteverzuim hoger dan gebruikelijk. Hierop acteert Circulus door uitgebreide aandacht van het management voor dit thema en diverse maatregelen om frequent verzuim te voorkomen, zoals het programma Vitaal & Fit, aandacht voor werkdruk en goede arbeidsomstandigheden.

De arbeidsmarkt vormt een risico voor de langere termijn, omdat het aantrekken van mensen voor werk moeilijker wordt. Om onze positie op de arbeidsmarkt te verbeteren zetten we in op heldere en zichtbare communicatie met een belangrijke rol voor social media. In 2023 worden alle functieprofielen opnieuw gewaardeerd, waarmee ook een betere ijking met de arbeidsmarkt tot stand komt.

De afzet van afval en grondstoffen wordt geborgd via langjarige contracten die na openbare aanbesteding zijn gegund. Het samenwerkingsverband CirkelWaarde waarin ook Circulus participeert, zorgt voor een stabiele verankering.

Financiële risico's

Opdrachtgevende gemeenten en Circulus zijn langjarig met elkaar verbonden via een dienstverleningsovereenkomst waarin zowel de verbintenis, het exclusieve takenpakket als de financiering ervan is vastgelegd. Om de overeenkomsten up-to-date te houden is er dit jaar een ‘Denktank’ georganiseerd. Een aantal adviezen van deze denktank worden momenteel omgezet naar praktijk.

In verband met toekomstige investeringen zullen we op voorhand het solvabiliteitspercentage op niveau moeten houden. Verdere elektrificering van het wagenpark zal de komende jaren leiden tot toename van de investeringen. De exploitatiekosten van deze elektrificering zullen op hetzelfde niveau blijven en passen binnen de huidige begroting.

De dekking van de kapitaallasten van investeringen zijn zeker gesteld via de dienstverleningsovereenkomst met de betrokken gemeenten. Circulus heeft rentes op de uitstaande leningen vaststaan tot en met 2030 c.q. 2031. In 2022 is de vennootschap geconfronteerd met zeer sterke kostenstijgingen van met name brandstof, wat naar verwachting ook een effect heeft op 2023.

Hierover is in 2022 intensief overleg gevoerd met aandeelhouders. Circulus heeft zelfstandig kosten weten te besparen door minder stafpersoneel, slimmer plannen en soberder uitgevoerde investeringen in kantoren. Ter voorkoming van een vertraging in de strategische doelen is er gezamenlijk besloten tot een aanvullende maximale bijdrage door gemeenten van € 1,7 miljoen in 2023 (circa 3% van kosten), afhankelijk van de uiteindelijke prijzen voor gas, elektra en brandstof.

De activa op de balans zijn verbonden met de dienstverleningsovereenkomsten, waardoor de risico’s beperkt zijn. Bovendien zijn de overeenkomsten langlopend van aard en is in de statuten een desintegratieregeling opgenomen indien een gemeente de verbintenis wenst te verbreken, waarbij onder andere de betrokken middelen tegen boekwaarde worden overgenomen.

Het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd vanuit de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten. Er is om die reden geen materieel kredietrisico. Vorderingen op particulieren vormen een klein deel van de omzet.

De prijsfluctuaties van grondstoffen en andere dienstverlening vormen een laag risico, de effecten hiervan zijn in de jaarlijkse indexering opgenomen. De in 2022 plotseling ontstane verstoringen zijn gedurende het jaar met commissarissen en aandeelhouders besproken en in een plan uitgewerkt.

Het risico voor een afwijking van het geprognotiseerde resultaat wordt beheerst via budgetten en een stringente periodieke rapportage en analyse. Waar nodig worden tijdig corrigerende maatregelen uitgezet via plan- en controlecyclus.