JAAROVERZICHT 2022

Epe

Meerjarig beleid afval en grondstoffen

De gemeente Epe streeft naar een betere scheiding van grondstoffen en een verdere reductie van het restafval. Het grondstoffenbeleidsplan Samen Slim Inzamelen kwam in 2019 tot stand met een actieve bijdrage van inwoners door middel van onder meer huiskamergesprekken. In 2020 volgde de invoering van een integraal pakket aan maatregelen, gericht op het verminderen van restafval, het terugwinnen van grondstoffen én afvalpreventie. Vanaf het voorjaar van 2020 is ingezet op voorlichting om de kennis over afvalscheiding te verbeteren en scheidingsgedrag te stimuleren.

Tentoonstellling in de bibliotheken van Epe en Vaassen: Circulair doe je zo.

Resultaten afval en grondstoffen 2022

Sinds de uitvoering van het grondstoffenplan in 2019 maakte Epe een flinke sprong in het percentage afvalscheiding. In 2018 bedroeg dat 68%, in 2019 74%, in 2020 en 2021 was dit 80%. Een opvallende prestatie. In 2022 zakte dit percentage echter met twee procent terug tot 78%.

We zien in alle gemeenten in het werkgebied van Circulus een lichte teruggang in het percentage afvalscheiding. De verklaring is een dalende kwaliteit van de aangeboden grondstoffen, gecombineerd met strengere eisen van verwerkers, waardoor afkeur toeneemt. Met het huidige scheidingspercentage van 78% scoort Epe overigens nog wel boven het landelijk beoogde afvalscheidingspercentage van 75%.

Kwaliteit blijft een belangrijk punt van aandacht. Eerder is (in 2021) door Eureco onderzocht wat de vervuiling van PMD en GFT in kg’s bedroeg. Ook is het restafval onderzocht op waardevolle stromen. Deze inzichten helpen bij het treffen van maatregelen. Zo zijn in 2022 keurmeesters aangesteld om het PMD bij de overslag te keuren en van zichtbare vervuiling te ontdoen. Verder kreeg communicatie volop aandacht. In het najaar is een kortdurende campagne gevoerd met als thema Scoor mee met PMD. Hetzelfde campagneconcept werd toegepast op GFT en textiel, waarvan de kwaliteit eveneens onder druk staat. 

Banner in het kader van de campagne Scoor mee met PMD.

Ook de komende jaren valt in de verbetering van kwaliteit nog veel winst te boeken. Er is een projectgroep Schone Stromen die zich in 2023 zal richten op verdere inzet van communicatie, controle en handhaving.

Highlights

Circulair Ambachtscentrum

Een intentieverklaring werd door de gemeente Epe en Circulus ondertekend voor het opzetten van een circulair ambachtscentrum. Afval vermijden, inzetten op hergebruik van materialen, zorgen voor lokale, sociale werkgelegenheid: dat zijn de doelen die worden beoogd. Onderzoek zal antwoord geven op de vraag hoe zo’n circulair ambachtscentrum eruit moet komen te zien en hoe hoog de investering daarvoor zal zijn. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2023 nader besproken.

Stilema

Het kringloopbedrijf van Circulus in Epe/Vaassen kreeg opnieuw het Keurmerk Kringloopbedrijven. Dit kwaliteitskeurmerk wordt beheerd door de Branchevereniging Kringloopbedrijven in Nederland. Belangrijk in dit keurmerk is het verantwoord omgaan met sociale en milieudoelstellingen.

Klanttevredenheid

Circulus voert doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit. Daar kwam uit dat de inwoners van Epe tevreden zijn over de dienstverlening van Circulus. Zij gaven Circulus een 7,7. Inwoners zijn tevreden over de aanbiedmogelijkheden en het legen van de eigen containers, maar wel kritisch over het schoonhouden van de buurtcontainers. Ook bijplaatsingen zorgen voor ergernis, net als volle containers.

De tevredenheid over het recycleplein is hoog. In totaal kreeg het Recycleplein in Vaassen 67.845 keer bezoek. Daarvan komt het grootste deel, 50.044, uit Epe/Vaassen. In totaal 17.114 geregistreerde bezoeken betroffen inwoners uit Apeldoorn. Een kleiner deel (655) kwam uit Voorst.  Het recycleplein in Epe/Vaassen heeft daarmee een regionale functie.

Tot slot iets over de tevredenheid over communicatie. Wat onderzocht wordt is de wijze waarop mensen geïnformeerd willen worden. De website circulus.nl blijft het voorkeurskanaal. Tegelijkertijd groeit het aantal gebruikers van de app. Inmiddels heeft twee derde van de huishoudens de app geïnstalleerd.