JAAROVERZICHT 2022

Zutphen

Meerjarig beleid afval en grondstoffen

Eind 2022 is het nieuwe Grondstoffenplan door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is in samenwerking met Circulus tot stand gekomen. Kern van het plan is behoud van waardevolle grondstoffen door betere afvalscheiding. In het plan is een serie maatregelen opgenomen waarvan de uitvoering in 2023 start. Dat geldt voor het legen van de grijze container voor restafval naar een keer per vier weken en de opzet van een proefproject waarbij mensen hun restafval zelf wegbrengen naar een buurtcontainer. Dit proefproject zal in minimaal drie wijken of buurten worden georganiseerd.

Ook het plaatsen van voorzieningen voor het scheiden van GFE bij hoogbouw en in de binnenstad zijn onderdeel van het plan. Tot slot vermeldt het plan dat het zwarte kratje in de loop van de tijd uit het straatbeeld zal verdwijnen. Vanaf dan moeten inwoners zelf hun glas wegbrengen. Dit kan bij de meeste supermarkten.

Wethouder Eva Boswinkel overhandigt portier Mark Pool een traktatie voor alle collega's tijdens de Week van de Afvalhelden.

Resultaten afval en grondstoffen 2022

De gemeente Zutphen kende in 2021 een afvalscheidingspercentage van 66%. Dit percentage zakte in 2022 naar 64%. Een trendbreuk met alle jaren ervoor. We zien dit in alle gemeenten in het werkgebied van Circulus. De verklaring is een dalende kwaliteit van de aangeboden grondstoffen, gecombineerd met strengere eisen van verwerkers, waardoor afkeur toeneemt. Met het huidige scheidingspercentage van 64% kan Zutphen een inhaalslag gebruiken, gezien het landelijk beoogde afvalscheidingspercentage van 75%. Het aangenomen Grondstoffenplan zal daarin naar verwachting gaan bijdragen.

Kwaliteit blijft een belangrijk punt van aandacht. Eerder is (in 2021) door Eureco onderzocht wat de vervuiling van PMD en GFT in kg’s bedroeg. Ook is het restafval onderzocht op waardevolle stromen. Deze inzichten helpen bij het treffen van maatregelen. Zo zijn in 2022 keurmeesters aangesteld om het PMD bij de overslag te keuren en van zichtbare vervuiling te ontdoen. Verder kreeg communicatie volop aandacht. In het najaar is een kortdurende campagne gevoerd met als thema Scoor mee met PMD. Hetzelfde campagneconcept werd toegepast op GFT en textiel, waarvan de kwaliteit eveneens onder druk staat.

Banner in het kader van de campagne Doe mee met PMD.

Highlights

Klanttevredenheid

Circulus voert doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit. Daar kwam uit dat de inwoners van Zutphen tevreden zijn over de dienstverlening van Circulus. Zij gaven Circulus een 7,6. Inwoners zijn tevreden over de aanbiedmogelijkheden en het legen van de eigen containers.

De tevredenheid over het recycleplein is hoog. Hieronder is te zien hoe vaak onze recyclepleinen worden bezocht. Inwoners in het werkgebied van Circulus kunnen van alle pleinen gebruik maken. Inwoners van Zutphen maken gebruik van het moderne Recycleplein aan de Boggelderenk 3. In totaal werden 84.994 bezoeken geregistreerd in 2022. De meeste daarvan komen uit Zutphen: 49.273. Een kleiner deel komt uit Bronckhorst (14.731), Brummen (11.782) en Lochem (8.822). Het aantal bezoeken uit overige gemeenten is verwaarloosbaar. Het recycleplein in Zutphen heeft dus echt een regionale functie.

Tot slot iets over de tevredenheid over communicatie. Wat onderzocht wordt is de wijze waarop mensen geïnformeerd willen worden. De website circulus.nl blijft het voorkeurskanaal. Tegelijkertijd groeit het aantal gebruikers van de app. Inmiddels heeft twee derde van de huishoudens de app geïnstalleerd.