JAAROVERZICHT 2022

TRENDS

De belangrijkste trends die invloed hebben op de toekomst van ons bedrijf zijn eerder in 2020 geïnventariseerd. Dit gebeurde onder meer aan de hand van vragenlijsten en het toekomstscenario van de branchevereniging NVRD. De bevindingen zijn gerangschikt in vijf thema’s: maatschappij, overheid en lokale politiek, grondstoffen, buitenruimte en personeel, hieronder kort aangestipt.

Maatschappij

De overheid laat steeds meer aan gemeenten en inwoners over, terwijl een aantal maatschappelijke uitdagingen toeneemt. Denk aan klimaatverandering, energietransitie en het realiseren van de circulaire economie.

Verder groeien we toe naar een participatiesamenleving. Daarin nemen inwoners steeds vaker het initiatief en trekken zij de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun omgeving naar zich toe.

Het aantal sociale ondernemingen dat kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, groeit. Tegelijkertijd staat solidariteit tussen bevolkingsgroepen onder druk.

Aanleg containertuintjes in Deventer.

Overheid en lokale politiek

De landelijke politiek raakt steeds meer versnipperd. Dat vertaalt zich ook naar gemeentepolitiek.

Daarnaast wordt de financiële ondersteuning van de centrale overheid steeds minder vanzelfsprekend, waardoor de druk op gemeentelijke budgetten toeneemt. Gemeenten overwegen ‘uitbesteden’ dan wel ‘samenwerken’ bij hun uitvoerende taken in het beheer van de openbare ruimte en in het afvalbeheer.

Grondstoffen

De kwaliteit van de gescheiden ingezamelde stromen neemt af. Dit staat recycling van grondstoffen in de weg en zorgt voor een toenemend verlies van grondstoffen door verbranding. Dit resulteert in afnemende opbrengsten. Tegelijkertijd nemen verwerkingskosten toe, waardoor financiën onder druk komen te staan.

De circulaire economie krijgt langzamerhand vorm. Zowel consumenten als bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid, daarbij geholpen door wet- en regelgeving. Technologie biedt een groeiend aantal mogelijkheden en wordt in steeds meer processen ingezet. Daarbovenop zien we toenemende aandacht voor het voorkomen van (rest)afval.

Buitenruimte

Inwoners worden steeds meer betrokken bij de invulling van de openbare ruimte, hun directe leefomgeving. Door klimaatverandering wordt de druk op het beheer van de openbare ruimte steeds groter. Daarbij neemt de aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit toe. Dat biedt kansen voor (technologische) vernieuwing in de buitenruimte.

Planten van bollen door medewerkers Buitenruimte.

Personeel

Door de vergrijzing ontstaat een strijd om de werknemer. Het wordt daarom belangrijker om werknemers aan het bedrijf te binden en om als werkgever een duidelijk en authentiek profiel op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Daarnaast is een leven lang leren belangrijk om hoogwaardig vakmanschap op peil te houden. Dat geldt met name voor functies op MBO-niveau, omdat juist deze (midden-)functies vanwege baanpolarisatie en automatisering onder druk komen te staan.

Duurzaamheidsdoelen

We willen als organisatie niet alleen bijdragen aan gemeentelijke, regionale of landelijke doelen maar ook aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG's). Die bieden een helder, bruikbaar kader voor verdere verduurzaming en maken bijdragen concreet. Het gaat daarbij om de volgende duurzaamheidsdoelen: