JAAROVERZICHT 2022

Brummen

Meerjarig beleid afval en grondstoffen

De gemeenteraad van Brummen stelde eind 2021 het nieuwe grondstoffenbeleid 2021-2025 vast. Speerpunten zijn de vermindering van het restafval naar 80 kilo per inwoner per jaar in 2025, voorzieningen die op orde zijn, behoud van de kwaliteit van de grondstoffen en het beheersbaar houden van de kosten. Samen met de gemeente is gewerkt aan een implementatieplan voor het nieuwe beleid. Belangrijk onderdeel daarbij is communicatie. Hiervoor heeft eerst een gedragsonderzoek plaatsgevonden om tot effectieve interventies en middelen te komen. Onder de naam ‘Samen nog beter aan de bak’ is in 2022 gestart met maatregelen en met de uitvoering van het communicatieplan.

Resultaten afval en grondstoffen 2022

Een breed pakket aan maatregelen is in 2022 doorgevoerd.

 

De wijzigingen zijn ondersteund met intensieve communicatie. Inloopavonden, een magazine, filmpjes, advertenties in de huis-aan-huisbladen en kleine evenementen maakten daar onderdeel van uit. Het communicatieprogramma krijgt in 2023 een vervolg met het uitdelen van GF-aanrechtbakjes op markten.

Ga naar de filmpjes

Brummen laat de laatste vier jaar elk jaar een lichte stijging zien van het scheidingspercentage met 2%. In 2022 bedroeg dit 71%. Daarmee zit het nog enkele procenten af van het landelijk beoogde afvalscheidingspercentage van 75%.

Kwaliteit blijft een belangrijk punt van aandacht. Eerder is (in 2021) door Eureco onderzocht wat de vervuiling van PMD en GFT in kg’s bedroeg. Ook is het restafval onderzocht op waardevolle stromen. Deze inzichten helpen bij het treffen van maatregelen. Zo zijn in 2022 keurmeesters aangesteld om het PMD bij de overslag te keuren en van zichtbare vervuiling te ontdoen. Ook de komende jaren valt in de verbetering van kwaliteit nog veel winst te boeken. Er is een projectgroep Schone Stromen die zich in 2023 zal richten op de verdere inzet van communicatie, controle en handhaving.

Wethouder Cathy Sherps rijdt mee op de nieuwe elektrische inzamelwagen.

Highlights

Kwaliteit PMD

In het najaar is verder een kortdurende campagne gevoerd met als thema PMD. Hetzelfde campagneconcept werd toegepast op GFT en textiel, waarvan de kwaliteit eveneens onder druk staat. 

Banner in het kader van de campagne Scoor mee met PMD.

Klanttevredenheid

Circulus voert doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit. Daar kwam uit dat de inwoners van Brummen tevreden zijn over de dienstverlening van Circulus. Zij gaven Circulus een 7,9: de hoogste score in het werkgebied van Circulus. Inwoners zijn tevreden over de aanbiedmogelijkheden en het legen van de eigen containers, maar wel kritisch over het schoonhouden van de buurtcontainers. Ook bijplaatsingen zorgen voor ergernis, net als volle containers.

Inwoners van Brummen kunnen van verschillende Recyclepleinen gebruik maken. In praktijk kiezen zij vaak voor Zutphen, Apeldoorn en Doesburg. 

We onderzoeken ook de tevredenheid over communicatie, vooral de wijze waarop mensen geïnformeerd willen worden. De website circulus.nl blijft het voorkeurskanaal. Tegelijkertijd groeit het aantal gebruikers van de app. Inmiddels heeft twee derde van de huishoudens de app geïnstalleerd.